Mega-Master Sp.j.

Kontakt email, www
ul. Powstańców 52
31-422 Kraków , woj. Małopolskie

Rękawice i ochrona rąk

Odzież i ochrona ciała

Ochrona przed upadkiem z wysokości

Odzież ochronna

Specjalizacje:

  • Rękawice i ochrona rąk
  • Odzież i ochrona ciała
  • Ochrona przed upadkiem z wysokości
  • Odzież ochronna

O nas

RegulaminWSTĘP1. Właścicielem sklepu internetowego www.mega-master.pl zwanegodalej sklepem internetowym jest P.H.U. MEGA-MASTER SP.J. M.M.Marcinkowscy, L. Korfel z siedzibą w Krakowie przy ulicy Powstańców52, 31-422 Kraków, figurującą w Rejestrze Przedsiębiorców KrajowegoRejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w KrakowieWydział Gospodarczy XI Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS0000193251, NIP: 9451692016, REGON: 351320141, zwana dalejWłaścicielem. 2. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż wysyłkową na terenie Polski.W sklepie internetowym dostępny jest wyłącznie asortyment zaktualnej oferty.3. Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepieinternetowym.4. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją wszystkichpostanowień zawartych w regulaminie.OFERTA5. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu niestanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składajączamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowychstronach sklepu, składa ofertę kupna określonego towaru nawarunkach podanych w opisie produktu w chwili składania zamówienia.6. Zamieszczone na stronach sklepu ceny są jedynie zaproszeniem doskładania ofert w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego i niestanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.Prezentowany katalog produktów nie stanowi oferty handlowej wrozumieniu Kodeksu Cywilnego, a ma jedynie charakter informacyjny.7. Właściciel zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian wofercie, w szczególności wycofywania produktów ze sprzedaży lubzmiany cen. W przypadku ewentualnej zmiany cen produktów,niezwłocznie poinformujemy o tym Klienta, który złożył zamówienie.W razie braku akceptacji nowej ceny zamówienie na określony produktnie będzie realizowane.8. Moment zawarcia umowy kupna-sprzedaży następuje podczaspisemnego potwierdzenia odbioru towaru przez klienta na liścieprzewozowym przesyłki.9. Zdjęcia prezentowane w sklepie są poglądowe i mogą różnić sięnieznacznie od rzeczywistych.ZAMÓWIENIE10. Zamówienia może dokonać każdy, kto zarejestruje się na stroniewww.mega-master.pl podając swoje dane osobowe bądź dane firmy.Dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 833 zpóźniejszymi zmianami). 11. Zamówienia przyjmowane są wyłącznie przez Internet, za pomocąformularza znajdującego się na stronie www.mega-master.pl12. Warunkiem przyjęcia zamówienia do realizacji jest poprawnewypełnienie i wysłanie formularza zamówienia.13. Właściciel zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacjizamówienia Klienta, który nie podał wszystkich wymaganych danychlub podane dane budzą wątpliwości, co do ich poprawności.14. W przypadku zaznaczenia w formularzu ?płatność przelewem jakosposobu płatności, Zamówienie będzie zrealizowane po zaksięgowaniupłatności na koncie Właściciela nie później niż w ciągu 7 dniroboczych od złożenia Zamówienia. Przed wykonaniem przelewu prosimyzaczekać na maila lub telefon od  naszego pracownikapowierdzający dokładną kwote do zapłaty. W przypadku niedochowaniaktóregokolwiek z warunków zamówienie zostanie anulowane. 15. Anulowanie zamówienia przez Klienta możliwe jest tylko przedwysłaniem przez sklep towaru. W tym celu należy skontaktować się zesklepem telefonicznie pod numerem +48 12 410 82 30. 16. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jestdostępny w magazynie lub u dostawców sklepu. W przypadkuniedostępności części towarów objętych zamówieniem sklepinternetowy skontaktuje się z Klientem, który podejmie decyzje osposobie realizacji zamówienia (częściowa realizacja, wydłużenieczasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).WARUNKI DOSTAWY17. Termin dostawy zamówionych towarów, liczony do momentuprzekazania zamówionego towaru kurierowi wynosi do 7 dni roboczych,chyba, że wspólnie z Klientem został ustalony inny termin. 18. W przypadku wystąpienia nieoczekiwanych okoliczności, któresprawiają, że towar nie może zostać przekazany kurierowi zgodnie zpkt 17 regulaminu, Klient jest informowany o tym fakcie i związanymz tym wydłużeniem czasu realizacji zamówienia.19. Zamówione towary będą dostarczane za pośrednictwem firmykurierskiej, na adres podany podczas rejestracji bądź adres wpisanyw formularzu zamówienia.20. Koszt dostawy zostanie doliczony do cen towarów w zamówieniu. Koszt dostawy wygenerowany przez formularz strony może uleczmianie. W takim przypadku poinformujemy Klienta telefonicznie.INFORMACJE O STANIE ZAMÓWIENIA21. Klient może sprawdzić stan zamówienia logując się na stroniewww.mega-master.pl. Formularz z potwierdzeniem przyjęcia zamówieniawysyłany jest Klientowi na adres e-mail podany podczasrejestracji. REKLAMACJE22. Gwarancja, oraz prawo odstąpienia od umowy nie obowiązują, gdyprodukt jest uszkodzony mechanicznie. W celu zachowania prawa dogwarancji zawsze przed odebraniem przesyłki od kuriera kupującyzobowiązany jest sprawdzić, czy opakowanie lub produkt nie uległyuszkodzeniu w transporcie. W przypadku, gdy opakowanie przesyłkilub produkt noszą znamiona uszkodzenia należy nie przyjmowaćprzesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody orazskontaktować się niezwłocznie ze sklepem internetowym. Sprawdzenieprzesyłki przy odbiorze w obecności kuriera jest koniecznymwarunkiem dochodzenia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułuuszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.23. Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórychpraw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzonąprzez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271) art. 7 ust. 1w okresie 10 dni od dostarczenia zamówionego towaru, konsument maprawo jego zwrotu bez podania przyczyn w ramach odstąpienia odumowy, według ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczącychzawierania umów na odległość, z zastrzeżeniem art. 10 ust. 3 ww.ustawy. Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko iwyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany wraz z paragonem, woryginalnym, nieuszkodzonym pudełku, z kompletną jego zawartością,a sam produkt nie będzie uszkodzony, oraz nie będzie nosiłjakichkolwiek śladów używania.24. W przypadku chęci skorzystania z wyżej określonego prawa zwrotutowar należy odesłać na własny koszt na adres MEGA-MASTER SP.J. ,ul. Powstańców 52, 31-422 Kraków. Do takiej przesyłki zwrotnejnależy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraznumer konta, na jaki sklep ma zwrócić zapłatę. Sklep w ciągu 2 dniroboczych dokona sprawdzenia produktu. Jeżeli towar spełniawymagania określone w pkt. 23 regulaminu zwrot zostanie przyjęty. Wprzypadku, gdy sprzedaż odbyła się na podstawie faktury VAT, akupującym jest osoba fizyczna nie prowadząca działalnościgospodarczej, zostaje wystawiona faktura korygująca. Oryginał ikopia zostają wysłane do klienta listem priorytetowym. Klientpowinien odesłać podpisaną kopię faktury korygującej. Po otrzymaniufaktury korygującej Właściciel dokonuje zwrotu pieniędzy na kontoklienta w ciągu 7 dni roboczych. 25. Koszty odesłania towarów zwracanych bez podania przyczyny,ponosi Klient. Opłata ta nie jest rozumiana jako odstępne zgodnie zart. 7 ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórychpraw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzonąprzez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271).26. Towar przeceniony, sprzedawany po cenie promocyjnej nie podlegazwrotowi ani reklamacji.27. Jeśli towar ma wady fabryczne lub został uszkodzony w trakcieprzesyłki, prosimy odesłać go przesyłką razem z otrzymanym z nimparagonem bądź fakturą i opisem przyczyn reklamacji. Porozpatrzeniu reklamacji Właściciel może:a. Nie uznać reklamacji i odesłać na koszt Klienta reklamowanyprodukt,b. Uznać reklamację i wymienić na pełnowartościowyc. Uznać reklamację i zaoferować do wyboru inne, dostępne w sklepieproduktyd. Uznać reklamację i zwrócić pieniądze.28. W przypadku uznania reklamacji, równowartość opłaty pocztowejodpowiadającej wartości opłaty za przesyłkę z reklamowanym towarem,Właściciel zwróci Klientowi niezwłocznie po uznaniu reklamacji.Towar prosimy odesłać za pośrednictwem Poczty Polskiej lub pouprzednich ustaleniach możemy zorganizować odbiór towaru zapośrednictwem firmy kurierskiej.29. Sklep internetowy nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych donas za pobraniem.30. W przypadku, gdy kupującym jest firma bądź osoba prowadzącadziałalność gospodarczą i dokonała zakupu na fakturę, nie stosujesię pkt. 23-25.FORMY PŁATNOŚCI31. Opłatę za zamówiony towar można przelać na konto Właściciela onumerze:      38 1020 2906 0000 1302 0017 4540PKO BP SA II O/Kraków po otrzymaniu informacji zwrotnej z wysokościzapłaty.32. Opłaty za pobraniem dokonuje się przy odbiorze przesyłki ukuriera.POSTANOWIENIE KOŃCOWE33. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na upoważnienieWłaściciela do wystawiania faktur VAT lub rachunków z tytułudokonanego zakupu bez podpisu odbiorcy.34. W przypadku, gdy kupującym jest osoba fizyczna (nieprowadzącadziałalności gospodarczej) do każdego zamówienia Właściciel dołączaparagon, faktura VAT będzie wystawiona tylko w sytuacji, gdykupujący zażąda takiego dokumentu. 35. Jeśli sprzedaż dokonywana jest na rzecz podmiotu prowadzącegodziałalność gospodarczą, Właściciel będzie wystawiał każdorazowofakturę VAT, po wcześniejszym przesłaniu wymaganych informacji zapośrednictwem wiadomość e-mail.36. Dane osobowe, o których mowa w pkt. 10 regulaminu, zbierane sąprzez Właściciela w celu prowadzenia sprzedaży oraz działańmarketingowych. Każdy użytkownik sklepu internetowego przekazujeswoje dane dobrowolnie.37. Rejestrując się w sklepie internetowym, Użytkownik podaje daneniezbędne do realizacji umowy kupna-sprzedaży.38. Rejestracja w sklepie internetowym jest równoznaczna zudzieleniem przez Klienta zgody na przetwarzanie i wykorzystaniejego danych, w tym również w celach marketingowych i promocyjnych.Zebrane dane osobowe są administrowane przez MEGA-MASTER SP.J. lubpodmiot działający na rzecz  MEGA-MASTER SP.J.  i mogąbyć udostępniane podmiotom upoważnionym przez przepisy prawapowszechnie obowiązujące, w tym między innymi przenoszenie danychosobowych z jednego rodzaju nośnika na inny itp. 39. Dane osobowe Klientów przetwarzane są w niezbędnym zakresie,zgodnie z przepisami prawa polskiego w szczególności w zgodzie zustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.).40. Użytkownik ma prawo wglądu do dotyczących go danych oraz prawoich poprawiania.41. Cofnięcia zgody, o której mowa w pkt. 38 Klient może dokonaćpoprzez wyrejestrowanie się z bazy danych Klientów sklepuinternetowego. W tym celu należy wysyłać maila na adres sklep.mega.master@gmail.com  ze stosownąinformacją. Po dokonaniu weryfikacji prawdziwości maila, następujewyrejestrowanie z bazy Klientów sklepu internetowego.Wyrejestrowanie będzie równoznaczne z nieodwracalnym usunięciemLoginu i konta Klienta. 42. Wszystkie ceny są podane w złotych polskich i zawierająwszystkie cła i podatki, w tym podatek VAT (ceny brutto).43. Właściciel zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Nowyregulamin obowiązuje od dnia opublikowania na stronie www.mega-master.pl